Skip to content
barevne leto s LIVE
barevne leto s LIVE mobil

Soutěž skončila.

VÝHERCE

Richard V.
Iveta P.
Kamila T.

 

Gratulujeme!

Zapojte se do soutěže jednorázovým vyplněním soutěžní otázky a vyhrajte

3x

balíček

„#BAREVNELETOSLIVE“

barevne leto s LIVE vyhra

ilustrační foto

SOUTĚŽ TRVÁ od 01. 07. do 30. 08. 2020

Zúčastněné značky

Schwartzkopf logo
Got2b logo
Live logo

Úplná pravidla spotřebitelské aktivity „#BAREVNELETOSLIVE“
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Barevné léto s LIVE“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže.

 

Organizátor soutěže:

HENKEL ČR, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2607

se sídlem: U průhonu 700/10, 170 00 Praha 7

IČO: 158 89 858

DIČ: CZ 15889858

(dále jen „Organizátor“ nebo „HENKEL ČR, spol. s r.o.“)

 

Soutěž technicky zabezpečuje:

VISUAL COMMUNICATION s.r.o.

se sídlem: Karpatská 18, 811 05 Bratislava, Slovenská republika

IČ: 35 785 365

společnost zapsaná v OR vedeném u Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka 21444/B

(dále jen „technický správce“ či „technický správce soutěže“).

 

I. Místo a termín soutěže:

1. Soutěž probíhá v termínu od 01.07. do 30.8.2020 včetně (dále jen „doba konání soutěže“), výhradně na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“). Vyhlášení soutěže proběhne prostřednictvím webové stránky vyhrajteshenkel.cz.

 

II. Účast v soutěži:

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky starší 18-ti let, která řádně a úplně vyplní formulář uvedený na internetových stránkách www.vyhrajteshenkel.cz a splní podmínky soutěže, čímž získá oprávnění k účasti v soutěži (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).

 

III. Mechanika:

Účastník se do soutěže zapojí tak, že:

1. V době konání soutěže se zapojí do soutěže jednorázovým vyplněním soutěžní otázky a svých kontaktních údajů na www.vyhrajteshenkel.cz v odkazu soutěže ​​​​​​https://vyhrajteshenkel.cz/aktualni-souteze/barevneletoslive

2. Do umístěného soutěžního formuláře vyplní odpověď na soutěžní otázku, své kontaktní údaje a odstín:
– Odpověď na otázku – „Kolik odstínů má nová řada LIVE Ultra Bright Pretty Pastels?“ napsanou číslem

– jméno a příjmení

– emailová adresa

– telefonní číslo

– adresu pro zaslání produktů

– odstín barvy na vlasy LIVE, který bude chtít soutěžící v případě výhry zaslat

a potvrdí svůj souhlas s pravidly této soutěže a se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly pro účely této soutěže (dále jen „soutěžní registrace“). Soutěžící je do soutěže zařazen okamžikem doručení řádné a úplné soutěžní registrace do soutěže.

Zapojení do soutěže bude soutěžícímu potvrzeno e-mailem na adresu uvedenou v registračním formuláři.

Do soutěže se lze zapojit pouze jednou.

Jeden konkrétní soutěžící může vyhrát v soutěži pouze jednu výhru. Zároveň platí, že v případě, kdy dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně vyplnili do registračního formuláře stejnou adresu, považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může výhru v soutěži získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do příslušné části soutěže se proto výhra předá pouze tomu, který zcela splnil podmínky soutěže, a pokud je splnilo více takových členů jedné rodiny, pak tomu, který provedl svou registraci do příslušné části soutěže nejdříve.

3. Soutěžící, který řádně splnil veškeré podmínky soutěže, správně odpověděli na soutěžní otázku a řádně se do soutěže zapojil, bude zařazen do slosování.

 

IV. Výherci:

Výhercem se stává osoba ve smyslu odstavce II. a III., která se řádně účastní této soutěže, a je vybrána systémem náhodného slosování jako vítěz soutěže.

Jeden soutěžící v soutěži může vyhrát pouze jednou.

V případě, že se do soutěže nezapojí takový počet soutěžících nebo dostatečný počet soutěžících nesplní podmínky pro zisk výher v soutěži (a veškeré do soutěže vložené výhry tak nebudou moci být uděleny), nerozdělené výhry propadají ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

 

V. Výhra:

Do soutěže je celkem vloženo:
3 balíčky obsahující: fotoaparát Fujifilm Instax mini 11, fotopapír Instax mini Instant film, 2x speciální popisovače na filmy, barvu na vlasy LIVE, ve výhercem zvoleném odstínu, LIVE Silver šampon, 2x LIVE barevnou křídu na vlasy, Got2b parfém na vlasy, Got2b suché šampony Extra fresh a Silky foam, Got2b lak na vlasy Volumania, Got2b řasenku na vlasy Bye Bye Flyaways.

Každý výherce obdrží 1 ks výhry, tj. balíček v hodnotě 4 704 Kč.

 

VI. Systém losování:

Ve lhůtě 10 pracovních dnů po skončení soutěže budou ze všech soutěžících, kteří se řádně zapojili do soutěže vylosování 3 výherci, z nichž každý vyhrává 1 kus výhry. Losování bude provedeno technickým správcem. Losováno bude vždy výhradně ze soutěžících, kteří splnili veškeré podmínky soutěže. O každém losování bude vyhotoven písemný protokol podepsaný svědky. Zároveň bude vylosován také 1 náhradník.

 

VII. Předání výhry:

Výherce bude kontaktován telefonicky nebo emailem na kontakt, který uvedl v kontaktním formuláři vždy do 10 pracovních dnů od losování.

Výhra bude předána dle individuální dohody s každým výhercem.

V případě, že se výherce nepodaří zastihnout na uvedeném telefonním čísle nebo emailové adrese, nárok na výhru zaniká. Nárok zaniká rovněž v případě, pokud se nepodaří předat výhru dle dohody organizátora a výherce.

Zásilku musí Pořadatel odeslat nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odeslání informativní zprávy o výhře (rozhodné je datum na poštovním razítku), s tím, že tato zásilka musí být doručena nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání informativní zprávy o výhře. V případě nezaslání, nedoručení, popř. nezaslání všech výše zmiňovaných dokladů a údajů v požadované lhůtě (či v případě, že tyto doklady nebudou odpovídat skutečnostem uvedeným v rámci soutěžních registrací) ztrácí soutěžící nárok na výhru a ta propadá ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

V případě pochybností se za výherce považuje osoba uvedená v registračním formuláři, která se prokáže stanovenými doklady totožnosti. Výhru není oprávněna převzít jiná osoba. Výherce tak před převzetím výhry není oprávněn výhru jakkoliv delegovat, převést či darovat jiné osobě.

V případě, že soutěžící nesplní výše uvedené podmínky ve stanovených termínech, případně se nepodaří výherci doručit výhru v souladu s pravidly, či výhru nebude možné přidělit konkrétnímu výherci, propadá nepřevzatá výhra bez náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

Výhry vyobrazené na jakýchkoliv reklamních a propagačních materiálech, anebo v jiných komunikačních materiálech jsou pouze ilustrativní a skutečné výhry v soutěži se mohou od vyobrazených lišit.

 

VIII. Odpovědnost:

Výhra je považována za předanou okamžikem, kdy je výherci odeslána. Pokud si výherce výhru nepřevezme, propadá taková výhra bez náhrady ve prospěch Organizátora. V případě, že výhra bude odeslána poštou, bude se považovat za předanou již okamžikem odeslání. Společnost Henkel neručí za stav doručené výhry a případné reklamace musí výherce uplatnit u přepravní služby.

Účastí v této soutěži účastník projevuje svůj souhlas se všemi podmínkami těchto pravidel.

 

IX. Další podmínky soutěže:

Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ze závažných důvodů změnit, pozastavit či zrušit. Organizátor zajistí uhrazení případné srážkové daně v souladu s příslušnými právními předpisy. Místo výhry není možné požadovat vyplacení hotovosti. Soutěže se smí zúčastnit pouze osoby starší 18 let s adresou pro doručování na území ČR.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Organizátora soutěže, a všechny ostatní na soutěži spolupracující subjekty. Vyloučení se vztahuje také na osoby těmto vyloučeným osobám blízké, tzn. všechny osoby v přímém příbuzenském vztahu (rodiče, manžel / manželka, děti, sourozenci). V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána.

 

X. Osobní údaje:

Správcem osobních údajů poskytnutých účastníkem soutěže je společnost HENKEL ČR, spol. s r.o., se sídlem U průhonu 700/10, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 158 89 858, e-mail: dataprotectioncz@henkel.com, tel.: +420 220 101 101.

Osobní údaje účastníků soutěže jsou zpracovávány za účelem registrace do soutěže, vedení evidence soutěžících, vyhodnocení soutěže, informování a zveřejnění výherců a zaslání výher. Právním základem pro toto zpracování jsou tato pravidla soutěže, která představují smluvní ujednání mezi účastníkem soutěže a pořadatelem soutěže, kterým je společnost HENKEL ČR, spol. s r.o.

Příjemcem osobních údajů účastníků soutěže jsou následující společnosti:

HENKEL ČR, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2607

se sídlem: U průhonu 700/10, 170 00 Praha 7

IČO: 158 89 858

DIČ: CZ 15889858

 

VISUAL COMMUNICATION s.r.o.

se sídlem: Karpatská 18, 811 05 Bratislava, Slovenská republika

IČ: 35 785 365

společnost zapsaná v OR vedeném u Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka 21444/B

Osobní údaje budou uloženy u správce a/nebo příjemců po dobu trvání soutěže a dále 2 měsíce po skončení soutěže, tzn. maximálně do 30. 10. 2020.

Účastník soutěže má právo požadovat od společnosti HENKEL ČR spol. s r.o. přístup k poskytnutým osobním údajům, tzn. má právo získat od této společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Dále má účastník soutěže právo na opravu nepřesných nebo na doplnění neúplných osobních údajů, které se ho týkají. V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány automatizovaně, má účastník soutěže i právo získat poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto osobní údaje jinému správci, aniž by mu v tom společnost HENKEL spol. s r.o. bránila (právo na přenositelnost). Tato práva může účastník soutěže uplatňovat prostřednictvím e-mailového nebo telefonního kontaktu na společnost HENKEL ČR, spol. s r.o. uvedeného výše.

V případě, že se účastník soutěže domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů v rámci této soutěže, došlo k porušení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679), má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě jeho obvyklého bydliště, místa výkonu jeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 708 37 627, www.uoou.cz.

V případě, že účastník soutěže dal společnosti HENKEL ČR spol. s r. o. souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých účastníkem soutěže pro účely nabízení dalších produktů a služeb, včetně nabízení v elektronické podobě, budou osobní údaje zpracovány společností HENKEL ČR, spol. s r. o. rovněž pro tyto účely. Osobní údaje budou uloženy u správce až do odvolání souhlasu účastníka soutěže. Nad rámec shora uvedených práv má v takovém případě účastník soutěže právo souhlas podle tohoto odstavce kdykoliv odvolat, přičemž odvoláním není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů do doby odvolání souhlasu.

Součástí každého webového formuláře nezbytného k účasti v této soutěži a dostupného na webových stránkách www.vyhrajteshenkel.cz je toto prohlášení: Níže uvedené osobní údaje bude zpracovávat společnost HENKEL ČR, spol. s r. o., se sídlem U průhonu 700/10, 170 00 Praha 7, IČO: 158 89 858, e-mail: dataprotectioncz@henkel.com, tel.: +420 220 101 101, pro účely této soutěže maximálně do uplynutí 2 měsíců od skončení soutěže. Pokud o to účastník soutěže požádá, má právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu a případně i právo na přenositelnost údajů. Účastník soutěže má rovněž právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je např. Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace týkající se zpracování osobních údajů jsou zveřejněny v pravidlech soutěže na www.vyhrajteshenkel.cz.

Každému soutěžícímu bude zaslána automatická odpověď v následujícím znění: „Děkujeme za účast v soutěži. Vaše osobní údaje budou zpracovávány společností HENKEL ČR, spol. s r.o. maximálně do uplynutí 2 měsíců od skončení soutěže. Další informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů naleznete v pravidlech soutěže, které jsou zveřejněny na www.vyhrajteshenkel.cz.“

 

XI. Závěrečná ustanovení:

1. Vyplněním a odesláním registračního formuláře vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

2. Soutěžící nemají na základě této soutěže, anebo v souvislosti s ní nárok na jakékoliv jiné plnění než na plnění výslovně stanovené v těchto pravidlech a pořadatelem poskytnuté, přičemž nárok na plnění vzniká jen za splnění všech platných podmínek. Výherce není oprávněn požadovat jakékoliv další plnění nad rámec výhry výslovně uvedené v těchto pravidlech.

3. Výhry v soutěži není možné reklamovat.

4. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.

5. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher soudní cestou není možné.

6. Pořadatel soutěže není odpovědný za jakákoliv rizika ani jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.

7. Účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech.

8. Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména pořadatele nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout. Toto právo mají uvedené subjekty vůči účastníkovi i v případě, kdy se podobného jednání ve prospěch účastníka dopustila třetí osoba, která dopomohla/dopomáhala danému účastníkovi k získání výhry.

9. Pořadatel ani technický správce soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.

10. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení v souladu s těmito pravidly. O výhrách v soutěži konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje pořadatel soutěže. V případě pochybností o splnění podmínek soutěže jednotlivými účastníky leží důkazní povinnosti na účastnících.

11. V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel soutěže je rozhodné znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže.

12. Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách www.vyhrajteshenkel.cz.

 

V Praze dne 26.6.2020

Back To Top