Skip to content
dm stiraci los
dm stiraci los mobil

Soutěž skončila.

dm logo

Nakupte 2 vybrané produkty

dm stiraci los produkty

a získejte jeden

6 000 stíracích losů

SE KTERÝM KAŽDÝ VYHRÁVÁ!

dm stiraci los vyhry

SOUTĚŽ TRVÁ od 31. 01. 2019 do 06. 03. 2019

Zúčastněné sítě prodejen

dm logo

Zúčastněné značky

Gliss logo
taft-logo
fa-logo
Live logo

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Henkel – Zkuste svoje štěstí – DM“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže.

Pořadatelem soutěže je:
HENKEL ČR, spol. s r.o.
se sídlem: U průhonu 700/10, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČ: 158 89 858
společnost zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2607
(dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“).

Soutěž technicky zabezpečuje:
VISUAL COMMUNICATION s.r.o.
se sídlem: Karpatská 18, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
IČ: 35 785 365
společnost zapsaná v OR vedeném u Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka 21444/B
(dále jen „technický správce“ či „technický správce soutěže“).

 

I. Termín a místo konání soutěže

1. Soutěž probíhá od 31. 1. 2019 do 27. 2. 2019 včetně (dále jen „doba konání soutěže“), výhradně prostřednictvím jednotlivých kamenných prodejen obchodního řetězce:

Dm – provozovaného společností dm drogerie markt s.r.o.

na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“).

 

II. Podmínky účasti

1. Účastníkem soutěže se může stát jen fyzická osoba s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky starší 18 let (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).

2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k pořadateli, technickému správci či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny nebo budou ze soutěže vyřazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Účastník soutěže bude vyloučen rovněž v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

 

III. Mechanika

Účastník se do soutěže zapojí tak, že:

1. V době konání soutěže a místě konání soutěže resp. v kamenné prodejně ve vybraném obchodním řetězci zapojeném do soutěže jednorázově (na jednu účtenku) zakoupí libovolné 2 kusy výrobků značky Gliss Kur, Taft, Schwarzkopf Live a Fa v libovolné kombinaci (dále jen jako „soutěžní nákup“). Za tento soutěžní nákup obdrží účastník výherní stírací los. Setřením stírací plochy na losu soutěžící zjistí, jakou výhru získává. V případě výhry jednoho z kosmetických produktů (dále jen jako „okamžité výhry“) si tuto výhru vyzvedne v prodejně DM, kde nákup uskutečnil, výměnou za výherní los a to pouze v době konání soutěže od 31.1.2019 do 27.2.2019.

V případě výhry jednoho ze elektrospotřebičů (dále jen „speciální výhry“) zadá unikátní kód uvedený na stíracím losu na soutěžní web www.vyhrajteshenkel.cz do registračního formuláře pod soutěží „Zkuste svoje štěstí“ v období od 31. 1. do 6. 3. 2019. Tento kód lze využít jen jednou pro získání 1 ks výhry uvedené na stíracím losu. Výherce je povinen tento kód nikomu nesdělovat. V případě, že by došlo k zadání 1 unikátního kódu ze stíracího losu do registračního formuláře vícekrát, výhru získává první registrovaný soutěžící.

Soutěžící je za účelem případného prokázání svého nároku na výhru povinen si uschovat stírací los v případě speciální výhry. Jejich řádné předložení je podmínkou vzniku nároku na výhru a následného předání výhry v soutěži.

2. V případě speciální výhry navštíví soutěžení stránky www.vyhrajteshenkel.cz, kde do zde umístěného soutěžního formuláře vyplní své kontaktní údaje:
– jméno a příjmení
– emailová adresa
– telefonní číslo
– adresa pro zaslání výhry
– a unikátní kód ze stíracího losu
a potvrdí svůj souhlas s pravidly této soutěže a se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly pro účely této soutěže (dále jen „soutěžní registrace“). Soutěžící je do soutěže zařazen okamžikem doručení řádné a úplné soutěžní registrace do soutěže.

Do soutěže se lze zapojit i opakovaně, vždy však s novým stírací losem s unikátním kódem. V případě, že by došlo k zadání 1 unikátního kódu ze stíracího losu vícekrát, výhru získává první registrovaný soutěžící.

3. Soutěžící, který řádně splnil veškeré podmínky soutěže a řádně zapojil do soutěže svůj unikátní kód ze stíracího losu, získá výhru.

 

IV. Výhry

1. Do soutěže je celkem vloženo:

20x FÉN NA VLASY v hodnotě 800 Kč (dále a výše jen „speciální výhra“),
20x ŽEHLIČKA NA VLASY v hodnotě 1000 Kč (dále a výše jen „speciální výhra“),
20x KULMOFÉN v hodnotě 800 Kč (dále a výše jen „speciální výhra“),

1980x Gliss Kur ŠAMPON ULTIMATE REPAIR 250ml v hodnotě 79,90 Kč (dále a výše jen „okamžitá výhra“),
1980x TAFT LAK NA VLASY ULTRA SILNĚ TUŽÍCÍ 250ml v hodnotě 99,90 Kč (dále a výše jen „okamžitá výhra“),
1980x FA Sprchový Gel DIVINE MOMENTS 250ml v hodnotě 59,90 Kč (dále a výše jen „okamžitá výhra“),

Ve lhůtě 3 pracovních dnů po uplynutí období pro zadání unikátního kódu (v období od 31. 1. do 6. 3. 2019) budou vyhodnoceny a ověřeny unikátní kódy. Seznam registrovaných unikátních kódů v soutěži bude porovnám s originálním seznamem všech kódů uloženým v sídle pořadatele soutěže. Pro získání výhry musí být unikátní kód registrovaný do soutěže identický s kódem z originálního seznamu kódů sloužících pro kontrolu.

V případě, že se do soutěže nezapojí takový počet soutěžících nebo dostatečný počet soutěžících nesplní podmínky pro zisk výher v soutěži (a veškeré do soutěže vložené výhry tak nebudou moci být uděleny), nerozdělené výhry propadají ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

 

V. Informování výherců a předání výher

1. Soutěžící bude o své výhře informován na e-mailové adrese, kterou vyplnil v rámci soutěžní registrace, a to do 10 pracovních dnů od příslušného vyhodnocení soutěže.

Výhry budou výhercům zaslány ve lhůtě 30 dnů od doručení požadovaných dokladů a údajů, a to prostřednictvím provozovatel poštovních služeb na adresu na území České republiky, kterou uvedli v rámci registrace do soutěže. Pořadatel si však vyhrazuje právo upřednostnit osobní předání výher výherci, a to po předchozí dohodě s výhercem o okamžiku a místě předání výhry. Předání výhry může být podmíněno podpisem předávacího protokolu.

V případě pochybností se za výherce považuje osoba uvedená v registračním formuláři, která se prokáže stanovenými doklady totožnosti. Výhru není oprávněna převzít jiná osoba. Výherce tak před převzetím výhry není oprávněn výhru jakkoliv delegovat, převést či darovat jiné osobě.

V případě, že soutěžící nesplní výše uvedené podmínky ve stanovených termínech, případně se nepodaří výherci doručit výhru v souladu s pravidly, či výhru nebude možné přidělit konkrétnímu výherci, propadá nepřevzatá výhra bez náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

Výhry vyobrazené na jakýchkoliv reklamních a propagačních materiálech, anebo v jiných komunikačních materiálech jsou pouze ilustrativní a skutečné výhry v soutěži se mohou od vyobrazených lišit.

Odpovědnost:
Výhra je považována za předanou okamžikem, kdy je převzetí výhry potvrzeno podpisem výherce na předávacím protokolu se zástupcem Organizátora. Pokud si výherce výhru nepřevezme domluveným způsobem v domluveném termínu, propadá taková výhra bez náhrady ve prospěch Organizátora. V případě, že výhra bude odeslána poštou, bude se považovat za předanou již okamžikem odeslání. Společnost Henkel neručí za stav doručené výhry a případné reklamace musí výherce uplatnit u přepravní služby.
Účastí v této soutěži účastník projevuje svůj souhlas se všemi podmínkami těchto pravidel.

Další podmínky soutěže:
Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ze závažných důvodů změnit, pozastavit či zrušit. Organizátor zajistí uhrazení případné srážkové daně v souladu s příslušnými právními předpisy. Místo výhry není možné požadovat vyplacení hotovosti. Soutěže se smí zúčastnit pouze osoby starší 18 let s adresou pro doručování na území ČR.
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Organizátora soutěže, a všechny ostatní na soutěži spolupracující subjekty. Vyloučení se vztahuje také na osoby těmto vyloučeným osobám blízké, tzn. všechny osoby v přímém příbuzenském vztahu (rodiče, manžel / manželka, děti, sourozenci). V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána.

Osobní údaje:
Správcem osobních údajů poskytnutých účastníkem soutěže je společnost HENKEL ČR, spol. s r.o., se sídlem U průhonu 700/10, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 158 89 858, e-mail: dataprotectioncz@henkel.com, tel.: +420 220 101 101.

Osobní údaje účastníků soutěže jsou zpracovávány za účelem registrace do soutěže, vedení evidence soutěžících, vyhodnocení soutěže, informování a zveřejnění výherců a zaslání výher. Právním základem pro toto zpracování jsou tato pravidla soutěže, která představují smluvní ujednání mezi účastníkem soutěže a pořadatelem soutěže, kterým je společnost HENKEL ČR, spol. s r.o.

Příjemcem osobních údajů účastníků soutěže jsou následující společnosti:

HENKEL ČR, spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2607
se sídlem: U průhonu 700/10, 170 00 Praha 7
IČO: 158 89 858
DIČ: CZ 15889858

VISUAL COMMUNICATION s.r.o.
se sídlem: Karpatská 18, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
IČ: 35 785 365
společnost zapsaná v OR vedeném u Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka 21444/B

Osobní údaje budou uloženy u správce a/nebo příjemců po dobu trvání soutěže a dále 2 měsíce po skončení soutěže, tzn. maximálně do 27. 4. 2019.

Účastník soutěže má právo požadovat od společnosti HENKEL ČR spol. s r.o. přístup k poskytnutým osobním údajům, tzn. má právo získat od této společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Dále má účastník soutěže právo na opravu nepřesných nebo na doplnění neúplných osobních údajů, které se ho týkají. V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány automatizovaně, má účastník soutěže i právo získat poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto osobní údaje jinému správci, aniž by mu v tom společnost HENKEL spol. s r.o. bránila (právo na přenositelnost). Tato práva může účastník soutěže uplatňovat prostřednictvím e-mailového nebo telefonního kontaktu na společnost HENKEL ČR, spol. s r.o. uvedeného výše.

V případě, že se účastník soutěže domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů v rámci této soutěže, došlo k porušení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679), má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě jeho obvyklého bydliště, místa výkonu jeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 708 37 627, www.uoou.cz.

V případě, že účastník soutěže dal společnosti HENKEL ČR spol. s r. o. souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých účastníkem soutěže pro účely nabízení dalších produktů a služeb, včetně nabízení v elektronické podobě, budou osobní údaje zpracovány společností HENKEL ČR, spol. s r. o. rovněž pro tyto účely. Osobní údaje budou uloženy u správce až do odvolání souhlasu účastníka soutěže. Nad rámec shora uvedených práv má v takovém případě účastník soutěže právo souhlas podle tohoto odstavce kdykoliv odvolat, přičemž odvoláním není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů do doby odvolání souhlasu.“

Součástí každého webového formuláře nezbytného k účasti v této soutěži a dostupného na webových stránkách www.vyhrajteshenkel.cz je toto prohlášení: Níže uvedené osobní údaje bude zpracovávat společnost HENKEL ČR, spol. s r. o., se sídlem U průhonu 700/10, 170 00 Praha 7, IČO: 158 89 858, e-mail: dataprotectioncz@henkel.com, tel.: +420 220 101 101, pro účely této soutěže maximálně do uplynutí 2 měsíců od skončení soutěže. Pokud o to účastník soutěže požádá, má právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu a případně i právo na přenositelnost údajů. Účastník soutěže má rovněž právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je např. Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace týkající se zpracování osobních údajů jsou zveřejněny v pravidlech soutěže na www.vyhrajteshenkel.cz.

Každému soutěžícímu bude zaslána automatická odpověď v následujícím znění: „Děkujeme za účast v soutěži. Vaše osobní údaje budou zpracovávány společností HENKEL ČR, spol. s r.o. maximálně do uplynutí 2 měsíců od skončení soutěže. Další informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů naleznete v pravidlech soutěže, které jsou zveřejněny na www.vyhrajteshenkel.cz.“

 

VI. Závěrečná ustanovení

1. Vyplněním a odesláním registračního formuláře jakož i zadáním unikátního kódu do soutěže vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

2. V případě, že výhra není osvobozena od daně z příjmů fyzických osob, podléhá zvláštní sazbě daně dle § 36 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění („ZDP“); tato daň bude pořadatelem soutěže jako plátcem daně odvedena příslušnému správci daně ve lhůtách stanovených v § 38d ZDP.

3. Pořadatel není odpovědný za nedoručení, zpoždění či ztrátu zásilky s výhrou, výhry, které budou pořadateli vráceny jako nedoručené, či které nebude možné přidělit, doručit, propadají ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

4. Soutěžící nemají na základě této soutěže, anebo v souvislosti s ní nárok na jakékoliv jiné plnění než na plnění výslovně stanovené v těchto pravidlech a pořadatelem poskytnuté, přičemž nárok na plnění vzniká jen za splnění všech platných podmínek. Výherce není oprávněn požadovat jakékoliv další plnění nad rámec výhry výslovně uvedené v těchto pravidlech.

5. Výhry v soutěži není možné reklamovat.

6. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.

7. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher soudní cestou není možné.

8. Pořadatel soutěže není odpovědný za jakákoliv rizika ani jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.

9. Účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech.

10. Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast
v soutěži. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména pořadatele nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout. Toto právo mají uvedené subjekty vůči účastníkovi i v případě, kdy se podobného jednání ve prospěch účastníka dopustila třetí osoba, která dopomohla/dopomáhala danému účastníkovi k získání výhry.

11. Pořadatel ani technický správce soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.

12. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení v souladu s těmito pravidly. O výhrách v soutěži konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje pořadatel soutěže. V případě pochybností o splnění podmínek soutěže jednotlivými účastníky leží důkazní povinnosti na účastnících.

13. V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel soutěže je rozhodné znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže.

14. Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách www.vyhrajteshenkel.cz.

V Praze dne 25.1.2019

Back To Top