Skip to content
ysp 2019
ysp 2019 mobil

Soutěž skončila.

VÝHERCI

Jirina L.
Eva B.
Iva V.
Jana M.
Katerina S.
Petr S.
Renata M.
Tomas B.
Tomas K.
Zdenek H.

 

 

Všem výhercům moc gratulujeme!

SPLŇTE SI SVÉ SNY!

Nakupte výrobky
Henkel & Schwarzkopf za 149 Kč,
zaregistrujte účtenku a vyhrajte

10x

ysp 2019 vyhra

předplacenou kartu v hodnotě
30 000 Kč!

SOUTĚŽ TRVÁ od 01. 01. 2019 do 28. 02. 2019

Zúčastněné sítě prodejen

teta logo
tesco logo
kaufland logo
rossmann logo
albert logo
globus logo
makro logo
alza logo
ageo logo
mall logo

Zúčastněné značky

Schwartzkopf logo
syoss-logo
fa-logo
vademecum-logo
Barnangen logo
Freshlight

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Henkel – Splňte si své sny“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených zákazníkům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

Organizátorem soutěže je:
PROMOANGEL s.r.o.
se sídlem: Praha 4 – Nusle, Bělehradská 237/11, PSČ 140 00
IČO: 290 24 463
společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160789
(dále jen „organizátor“ či „organizátor soutěže“).

Pořadatelem soutěže je:
HENKEL ČR, spol. s r.o.
se sídlem: U průhonu 700/10, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 158 89 858
společnost zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2607
(dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“).

Soutěž technicky zabezpečuje:
VISUAL COMMUNICATION s.r.o.
se sídlem: Bratislava, Karpatská 18, PSČ 81105, Slovenská republika
IČO: 35 785 365
společnost zapsaná v OR vedeném u Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka 21444/B
(dále jen „technický správce“ či „technický správce soutěže“).

 

I. Termín a místo konání soutěže

1. Soutěž probíhá od 1. 1. 2019 do 28. 2. 2019 včetně (dále jen „doba konání soutěže“), výhradně prostřednictvím jednotlivých kamenných prodejen (v jejich otevírací době) obchodních řetězců:

Tesco – provozovaného společností Tesco Stores ČR a. s.,
Albert – provozovaného společností AHOLD Czech Republic, a.s.,
Globus – provozovaného společností Globus ČR, k.s.,
Rossmann – provozovaného společností ROSSMANN, spol. s r. o.
Teta – provozovaného společností pk Solvent holding s.r.o.
Makro – provozovaného společností MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.
Kaufland – provozovaného společností Kaufland Česká republika v.o.s

na území České republiky a/nebo prostřednictvím e-shopů: itesco.cz, www.alza.cz, www.ageo.cz, www.mall.cz (dále jen „místo konání soutěže“).

 

II. Podmínky účasti

1. Účastníkem soutěže se může stát jen na svéprávnosti neomezená fyzická osoba – spotřebitel s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky starší 18 let (dále jen „zájemce“), která nebude k okamžiku vyhodnocení soutěže vlastníkem FreePay karty od společnosti Prepaid Solutions a.s., IČO: 02980461 (společnosti Prepaid Solutions a.s. dále také jako „partner“). Účastníkem soutěže se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházející větě (jež není ze soutěže vyloučena dle odst. 2 níže), která v době a místě konání soutěže provede soutěžní nákup a platně se do soutěže alespoň jedenkrát, tak jak je stanoveno dále v těchto pravidlech, zaregistruje (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).

2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k organizátorovi, pořadateli, technickému správci či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato osoba ze soutěže bez náhrady vyloučena.

 

III. Mechanika

Zájemce se do soutěže zapojí tak, že:

1. v době konání soutěže a místě konání soutěže (tzn. v kamenné prodejně některého z výše obchodních řetězců na území České republiky nebo ve výše specifikovaném e-shopu) jednorázově (na jednu účtenku) zakoupí libovolné výrobky značek: Schwarzkopf (TAFT, got2b, Gliss Kur, Schauma, Beology, Schwarzkopf Men, Seborin); barev Palette a Schwarzkopf; Syoss, FA, Vademecum, Nature Box, Freshlight nebo Barnängen (dále jen „soutěžní výrobky“), v celkové minimální hodnotě alespoň 149,- Kč (dále jen jako „soutěžní nákup“). Za tento soutěžní nákup obdrží zájemce soutěžní účtenku, kterou si soutěžící uchová (dále jen „soutěžní účtenka“).

Soutěžící je za účelem případného prokázání svého nároku na výhru povinen si uschovat veškeré soutěžní účtenky, se kterými se zúčastnil soutěže. Jejich řádné předložení je podmínkou vzniku nároku na výhru a následného předání výhry v soutěži.

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že k prokázání soutěžního nákupu splňujícího podmínky těchto pravidel lze použít pouze originály dokladů o zaplacení z elektronické pokladny; nebo fakturu z e-shopu + potvrzení o zaplacení této objednávky (dále je obojí nazýváno soutěžní účtenkou) obsahující číslo soutěžní účtenky, ze kterých bude jednoznačně vyplývat provedení příslušného nákupu v místě a době konání soutěže, a na kterých bude uveden počet, název a cena zakoupených soutěžních výrobků.

2. Navštíví soutěžení stránky www.vyhrajteshenkel.cz, kde do zde umístěného soutěžního formuláře vyplní kompletně a pravdivě tyto údaje:
– jméno a příjmení
– e-mailová adresa
– adresa trvalého bydliště
– obchodní řetězec/e-shop, kde byl soutěžní nákup uskutečněn
– datum a čas soutěžního nákupu
– a číslo soutěžní účtenky (tzn. číslo účtenky/faktury)
a potvrdí, že je starší 18 let, že seznámil s těmito pravidly a souhlasí s nimi, udělí svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly. Následně soutěžní formulář prostřednictvím příslušného tlačítka ve formuláři odešle do soutěže. Zájemce je do soutěže zařazen okamžikem doručení potvrzovacího e-mailu na adresu uvedenou v registračním formuláři, avšak k času doručení kompletně a pravdivě vyplněného soutěžního formuláře technickému správci soutěže (dále jen „soutěžní registrace“).

Do soutěže se lze zapojit i opakovaně, vždy však s novým soutěžním nákupem, tj. jeden soutěžní nákup opravňuje vždy pouze k jedné registraci do soutěže (tzn., není rozhodné, v jaké hodnotě přesahující shora uvedenou minimální hodnotu soutěžního nákupu byl konkrétní soutěžní nákup uskutečněn, neboť každou jednotlivou soutěžní účtenku je možné do soutěže registrovat pouze 1x. Tedy, např. pokud soutěžní účtenka prokazuje nákup soutěžních výrobků v hodnotě 300,-Kč, opravňuje tato zájemce/soutěžícího stále pouze k jedné soutěžní registraci).

Jeden konkrétní soutěžící může vyhrát v soutěže pouze jednu výhru. Zároveň platí, že v případě, kdy dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně vyplnili do soutěžního formuláře stejnou adresu, považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může výhru v soutěži získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do příslušné části soutěže se proto výhra předá pouze tomu, který zcela splnil podmínky soutěže, a pokud je splnilo více takových členů jedné rodiny, pak tomu, kterému vznikl nárok na výhru (který byl vylosován a splnil veškeré navazující podmínky) nejdříve.

Soutěžící je povinen uschovat si soutěžní účtenky ke všem soutěžním nákupům, s nimiž se do soutěže zapojil. Povinnost soutěžících uschovat, a případně také na vyzvání předložit, originály soutěžních účtenek za účelem ověření platné účasti v soutěži a prokázání nároku na výhru, je jednou ze základních podmínek účasti v této soutěži. Pokud soutěžící nepředloží na vyzvání pořadateli či organizátorovi veškeré soutěžní účtenky, se kterými se účastnil soutěže a které prokazují řádné provedení soutěžních nákupů, bude ze soutěže vyřazen a nevzniká mu nárok na případnou výhru. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

3. Samotný soutěžní nákup musí být učiněn před odesláním příslušného soutěžního formuláře, a to v době a v místě konání soutěže – tedy, soutěžní nákup musí vždy předcházet (nebo mít min. shodný čas uskutečnění s časem doručení soutěžní registrace).

 

IV. Výhry

1. Výhrou v soutěži je:

Voucher na předplacenou platební FreePay kartu Mastercard od partnera soutěže v hodnotě 30.000,-Kč (dále a výše jen „výhra“)

  • Do soutěže je vloženo celkem 10 ks výhry. Každý oprávněný výherce získá 1 ks výhry.
  • Výherce výhru uplatní tak, že do 15 dnů od doručení výhry kontaktuje partnera soutěže (kontaktní údaj je součástí zásilky s výhrou) a sjedná s ním vystavení předplacené karty (nekontaktuje-li výherce partnera v uvedené lhůtě, nárok na čerpání výhry, tzn. vystavení předplacené karty, bez náhrady zaniká).
  • Kartu lze dobíjet. Platnost karty je uvedena na každé kartě. Více informací o kartě naleznete na: http://www.prepaid-solutions.cz/platebni-karty/.
  • Platební karty zajišťuje partner soutěže s tím, že jejich vystavení a užívání se řídí výhradně smlouvou mezi výhercem a partnerem a Všeobecnými obchodními podmínkami partnera (https://www.freepay.cz/upload/file/181001-prepaid-solutions-freepay-vseobecne-obchodni-podminky.pdf). Uzavření smlouvy s partnerem soutěže je podmínkou pro vystavení předplacené karty. Soutěžící současně bere na vědomí, že partner je vydavatelem elektronických peněz a mohou se na něj vztahovat povinnosti stanovené zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, s čímž souvisí i eventuální povinnost výherce, stanovuje-li jí právní předpis, poskytnout partnerovi soutěže potřebnou součinnost a informace při plnění zákonem stanovené povinnosti.
  • Nárok na čerpání zaniká v případě, že zjistí-li se, že výherce již jednu FreePay kartu vlastní. Výhra náleží výhradně výherci, a může ji čerpat výhradně výherce – předání výhry není možné.

Ve lhůtě 5 pracovních dnů po skončení soutěže bude ze všech platných soutěžních registrací soutěžících, kteří se řádně zapojili do soutěže, vylosováno 10 soutěžících, kteří se při splnění veškerých následujících podmínek stanou výherci v soutěži. Losování bude provedeno technickým správcem. O losování bude vyhotoven písemný protokol podepsaný 2-ma svědky. Zároveň bude vylosováno také 5 náhradníků.

V případě, že se do soutěže nezapojí takový počet soutěžících nebo dostatečný počet soutěžících nesplní podmínky pro zisk výher v soutěži (a veškeré do soutěže vložené výhry tak nebudou moci být uděleny), popř. nebude možné veškeré výhry vložené do soutěže rozdělit z jiných relevantních důvodů (v souladu s těmito pravidly a právními předpisy), nerozdělené výhry propadají ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

 

V. Informování výherců a předání výher

1. Soutěžící bude o svém vylosování informován na e-mailové adrese, kterou vyplnil v rámci soutěžní registrace, a to do 10 dnů od vyhodnocení soutěže.

Součástí uvedené informativní zprávy bude rovněž výzva k zaslání kopií soutěžních účtenek, s nimiž se soutěžící zapojil do soutěže, na adresu: Promoangel s.r.o., Bělehradská 237/11, 140 00 Praha 4, heslo na obálce Henkel. Součástí této soutěžní zásilky musí být jednak kompletní kontaktní údaje vylosovaného soutěžícího, které soutěžící uvedl v soutěžním formuláři, v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa a doručovací adresa na území České republiky (na níž má být zaslána výhra), jednak kopie všech soutěžních účtenek, s nimiž se soutěžící zapojil do soutěže. Zásilku musí vylosovaný účastník odeslat nejpozději do 5 pracovních dní ode dne odeslání informativní zprávy o vylosování (rozhodné je datum na poštovním razítku) s tím, že tato zásilka musí být doručena nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání informativní zprávy o výhře. V případě nezaslání, nedoručení, popř. nezaslání všech výše zmiňovaných dokladů a údajů v požadované lhůtě (či v případě, že tyto doklady nebudou odpovídat skutečnostem uvedeným v rámci soutěžních registrací), nevzniká soutěžícímu nárok na výhru a ta propadá ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Nárok na výhru vylosovanému soutěžícímu vzniká až v případě, že kontrola zaslaných soutěžních účtenek bude mít kladný výsledek. V případě pochybností o pravosti účtenek je vylosovaný soutěžící povinen předložit pod sankcí vyloučení ze soutěže v komunikovaném termínu originály veškerých soutěžních účtenek.

Výhry budou výhercům zaslány ve lhůtě 30 dnů od doručení požadovaných dokladů a údajů, a to prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu na území České republiky, kterou uvedli v rámci registrace do soutěže (v případě, kdy budou od vylosovaného soutěžícího vyžádány originály soutěžních účtenek, lhůta pro rozeslání výher se přiměřeně posouvá – vznikne-li na výhru nárok). Výhra může být výherci doručena jen do vlastních rukou, oproti prokázání totožnosti. Pořadatel si však vyhrazuje právo upřednostnit osobní předání výher výherci, a to po předchozí dohodě s výhercem o okamžiku a místě předání výhry. Předání výhry může být podmíněno podpisem předávacího protokolu.

V případě pochybností se ohledně splnění podmínek pro účast v soutěži či zisk výhry leží důkazní břemeno na soutěžícím.

V případě, že soutěžící nesplní výše uvedené podmínky ve stanovených termínech, případně se nepodaří výherci doručit výhru v souladu s pravidly, či výhru nebude možné přidělit konkrétnímu výherci, propadá nepřevzatá výhra bez náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

Výhry vyobrazené na jakýchkoliv reklamních a propagačních materiálech, anebo v jiných komunikačních materiálech jsou pouze ilustrativní a skutečné výhry v soutěži se mohou od vyobrazených lišit.

 

VI. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

1. Účastí v této soutěži zájemce uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účel realizace soutěže dle těchto pravidel, tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany pořadatele, který je správcem, a to v rozsahu: jméno a příjmení, adresa, e-mail, číslo soutěžní účtenky, čas a datum soutěžních nákupů, řetězec/e-shop, kde byl soutěžní nákup uskutečněn, údaj o zapojení se do soutěže, datum a čas soutěžních registrací, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace, údaj o věku nad 18let, a v případě výherců rovněž údaj o výhře, údaj o předání výhry a související komunikace.

2. Osobní údaje budou užity pro účel vedení soutěže zahrnující organizaci a vyhodnocení soutěže, kontrolu soutěže a předání výher.

3. Právním titulem zpracování je souhlas.

4. Doba zpracování pro účel vedení soutěže je doba od okamžiku registrace do soutěže až do vypořádání výher, resp. do odvolání souhlasu. Odvoláním souhlasu končí účast v soutěži. Pokud je souhlas odvolán, bude zpracováván pouze omezený rozsah údajů po omezenou dobu tří let pro účely ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek) z titulu oprávněného zájmu pořadatele, déle pouze u výherců, pokud to ukládá zvláštní právní předpis.

5. Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný.

6. Údaje poskytnuté zájemcem mohou kromě organizátora a technického správce zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii. Údaje výherců budou předány partnerovi (Prepaid Solutions a.s., IČO: 02980461) soutěže, jakožto dalšímu příjemci, který bude správcem údajů.

7. Zájemce (resp. soutěžící) může kdykoliv souhlas odvolat na kontaktu dataprotectioncz@henkel.com kde je možné uplatnit také ostatní práva zájemce/soutěžícího. V případě pochybností o dodržování práv se může zájemce/soutěžící obrátit na pořadatele na výše uvedeném kontaktu. Na tomto e-mailu může zájemce/soutěžící podat k pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost

8. Zájemce svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno a město bydliště soutěžícího v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb pořadatele s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy zájemců/soutěžících. Souhlas dle tohoto odstavce je činěn po dobu, která uplyne dovršením 5 let od ukončení soutěže.

9. Zájemce (resp. soutěžící) bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, že má právo na informace a přístupu k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, omezení zpracování, výmaz a jejich likvidaci. Zájemce (resp. soutěžící) má rovněž právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenut. Zájemce (resp. soutěžící) má rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Zájemce (resp. soutěžící) má právo na námitky proti zpracování založené na oprávněném zájmu. Zájemce (resp. soutěžící) nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky nebo se jej významně dotýká.

 

VII. Závěrečná ustanovení

1. Vyplněním a odesláním registračního formuláře jakož i vložením soutěžního nákupu do soutěže prostřednictvím osobního účtu vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

2. V případě, že výhra není osvobozena od daně z příjmů fyzických osob, podléhá zvláštní sazbě daně dle § 36 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpísů („ZDP“); tato daň bude sražena pořadatelem soutěže jako plátcem daně a odvedena příslušnému správci daně ve lhůtách stanovených v § 38d ZDP.

3. Pořadatel, resp. organizátor se souhlasem pořadatele je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou číslovaných dodatků a zveřejněno na internetových stránkách: www.vyhrajteshenkel.cz.

4. Organizátor ani pořadatel není odpovědný za nedoručení, zpoždění či ztrátu zásilky s výhrou, výhry, které budou organizátorovi vráceny jako nedoručené, či které nebude možné přidělit, doručit, propadají ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

5. Soutěžící nemají na základě této soutěže, anebo v souvislosti s ní nárok na jakékoliv jiné plnění než na plnění výslovně stanovené v těchto pravidlech a pořadatelem či organizátorem poskytnuté, přičemž nárok na plnění vzniká jen za splnění všech platných podmínek. Výherce není oprávněn požadovat jakékoliv další plnění nad rámec výhry výslovně uvedené v těchto pravidlech.

6. Platební karty získané čerpáním výhry v soutěži není možné reklamovat u pořadatele či organizátora. Veškeré reklamace je výherce povinen uplatňovat přímo u dodavatele karet.

7. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel, resp. organizátor se souhlasem pořadatele si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.

8. Pořadatel ani organizátor tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele či organizátora než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možná.

9. Organizátor ani pořadatel soutěže není odpovědný za jakákoliv rizika ani jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.

10. Účastník bude ze soutěže vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout v případě, že pořadatel, organizátor či technický správce zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, nebo jakéhokoliv jednání proti dobrým mravům či pravidlům této soutěže ze strany takového účastníka nebo některého z účastníků či jiné osoby, kterým tato dopomohla danému účastníkovi k účasti v soutěži, popř. zisku výhry v soutěži.

11. Organizátor, pořadatel ani technický správce soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.

12. Pořadatel i organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast
v soutěži. Pořadatel, resp. organizátor se souhlasem pořadatele, si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení. O výhrách v soutěži konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje pořadatel soutěže. V případě pochybností o splnění podmínek soutěže jednotlivými účastníky leží důkazní povinnosti na účastnících.

13. V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel soutěže je rozhodné znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže.

14. Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách www.vyhrajteshenkel.cz.

V Praze dne 22.12.2018

Back To Top