Skip to content
Vytvorte svuj styl
Vytvorte svuj styl

VÝHERCI

Barbora Cézová
Petra Zajacová
Kristýna Nováková
Marika Majorová
Milan Karmasin
Hana Matejkova
Magda Riedlová
Iveta Podhorská
Zuzana Lišková
Petra Černá

 

Všem výhercům moc gratulujeme!

Soutěž skončila.

Dotvořte svůj styl novým iPhonem X

NAKUPTE LIBOVOLNÉ VÝROBKY SCHWARZKOPF, SYOSS, FA A VADEMECUM V MINIMÁLNÍ HODNOTĚ 149 KČ, ZAPOJTE SE DO SOUTĚŽE A VYHRAJTE.

iPhoneXSilver10xCZ_668x1000-blackwhite

SOUTĚŽ TRVÁ OD 1. 1. DO 28. 2. 2018

Zúčastněné sítě prodejen

tesco logo
albert logo
globus logo
dm logo
rossmann logo
teta logo
makro logo

Zúčastněné značky

Schwartzkopf logo
syoss-logo
fa-logo
vademecum-logo

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Henkel – vyhraj iPhone“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených zákazníkům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

 

 

Organizátorem soutěže je:

PROMOANGEL s.r.o.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, Bělehradská 237/11, PSČ 140 00

IČ: 290 24 463

společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160789

(dále jen „organizátor“ či „organizátor soutěže“).

 

Pořadatelem soutěže je:

HENKEL ČR, spol. s r.o.

se sídlem: U průhonu 700/10, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČ: 158 89 858

společnost zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2607

(dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“).

 

Soutěž technicky zabezpečuje:

VISUAL COMMUNICATION s.r.o.

se sídlem: Bratislava, Karpatská 18, PSČ 81105, Slovenská republika

IČ: 35 785 365

společnost zapsaná v OR vedeném u Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka 21444/B

(dále jen „technický správce“ či „technický správce soutěže“).

 

 

 

I. Termín a místo konání soutěže

 

 1. Soutěž probíhá od 1. 1. do 28. 2. 2018 včetně (dále jen „doba konání soutěže“), výhradně prostřednictvím jednotlivých kamenných prodejen obchodních řetězců:

 

 • Tesco – provozovaného společností Tesco Stores ČR a. s.,
 • Albert – provozovaného společností AHOLD Czech Republic, a.s.,
 • Globusprovozovaného společností Globus ČR, k.s.,
 • dm – provozovaného společností dm drogerie markt s.r.o.,
 • Rossmann – provozovaného společností ROSSMANN, spol. s r. o.
 • Teta – provozovaného společností pk Solvent holding s.r.o.
 • Makro – MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.

 

na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“).

 

II. Podmínky účasti

 

 1. Účastníkem soutěže se může stát jen fyzická osoba s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky starší 18 let (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).
 2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k organizátorovi, pořadateli, technickému správci či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

 1. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že organizátor nebo pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

 

III. Mechanika

 

Účastník se do soutěže zapojí tak, že:

 

 1. v době konání soutěže a místě konání soutěže resp. ve vybraném obchodním řetězci zapojeném do soutěže jednorázově (na jednu účtenku) zakoupí libovolné výrobky značky: Schwarzkopf (TAFT, got2b, Gliss Kur, Schauma) nebo Schwarzkopf barvy (Palette, Natural & Easy, LIVE) nebo Syoss, FA, Vademecum (dále jen „soutěžní výrobky“), v celkové minimální hodnotě alespoň 149,- Kč (dále jen jako „soutěžní nákup“). Za tento soutěžní nákup obdrží účastník soutěžní účtenku, kterou si soutěžící uchová (dále jen „soutěžní účtenka“).

 

Soutěžící je za účelem případného prokázání svého nároku na výhru povinen si uschovat veškeré soutěžní účtenky, se kterými se zúčastnil soutěže. Jejich řádné předložení je podmínkou vzniku nároku na výhru a následného předání výhry v soutěži.

 

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že k prokázání soutěžního nákupu splňujícího podmínky těchto pravidel lze použít pouze originály dokladů o zaplacení z elektronické registrační pokladny, ze kterých bude jednoznačně vyplývat provedení příslušného nákupu v příslušném soutěžním místě resp. v příslušném obchodním řetězci. V případě, že elektronická pokladna neuvádí vypsané názvy výrobků, je nutné k prokázání soutěžního nákupu doložit společně s tímto dokladem o zaplacení také prodavačem ručně vyplněný originální doklad s vypsáním názvu všech zakoupených soutěžních výrobků a razítkem dané prodejny, totéž platí přiměřeně pro ostatní chybějící údaje na účetním dokladu, které jsou vyžadovány těmito soutěžními pravidly.

 

 1. Navštíví soutěžení stránky vyhrajteshenkel.cz, kde do zde umístěného soutěžního formuláře vyplní své kontaktní údaje:
 • jméno a příjmení
 • emailová adresa
 • telefonní číslo
 • a číslo soutěžní účtenky

a potvrdí svůj souhlas s pravidly této soutěže a se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly (dále jen „soutěžní registrace“). Soutěžící je do soutěže zařazen okamžikem doručení řádné a úplné soutěžní registrace do soutěže.

 

Zapojení do soutěže bude soutěžícímu potvrzeno e-mailem na adresu uvedenou v registračním formuláři.

 

Do soutěže se lze zapojit i opakovaně, vždy však s novým soutěžním nákupem, tj. jeden soutěžní nákup opravňuje vždy pouze k jedné registraci do soutěže (tzn., není rozhodné, v jaké hodnotě přesahující shora uvedenou minimální hodnotu soutěžního nákupu byl konkrétní soutěžní nákup uskutečněn, neboť každou jednotlivou soutěžní účtenku je možné do soutěže registrovat pouze 1x. Tedy, např. pokud soutěžní účtenka prokazuje nákup soutěžních výrobků v hodnotě 300,-Kč, opravňuje tato soutěžícího stále pouze k jedné soutěžní registraci).

 

Jeden konkrétní soutěžící může vyhrát v soutěže pouze jednu výhru. Zároveň platí, že v případě, kdy dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně vyplnili do registračního formuláře stejnou adresu, považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může výhru v soutěži získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do příslušné části soutěže se proto výhra předá pouze tomu, který zcela splnil podmínky soutěže, a pokud je splnilo více takových členů jedné rodiny, pak tomu, který provedl svou registraci do příslušné části soutěže nejdříve.

 

Soutěžící je povinen uschovat si soutěžní účtenky ke všem soutěžním nákupům, s nimiž se do soutěže zapojil; nedoloží-li na výzvu organizátora byť jen jedinou z nich, bude ze soutěže vyřazen. Povinnost soutěžících uschovat, a případně také na vyzvání předložit, originály soutěžních účtenek za účelem ověření platné účasti v soutěži, je jednou ze základních podmínek účasti v této soutěži. Pokud soutěžící nepředloží na vyzvání pořadateli či organizátorovi veškeré soutěžní účtenky, se kterými se účastnil soutěže a které prokazují řádné provedení soutěžních nákupů, bude ze soutěže vyřazen a ztrácí i nárok na případnou výhru. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

 

 1. Samotný soutěžní nákup musí být učiněn před odesláním příslušné soutěžní registrace, a to v době a v místě konání soutěže, – tedy soutěžní nákup musí vždy předcházet (nebo mít min. shodný čas uskutečnění s časem doručení soutěžní registrace).

 

 1. Soutěžící, který řádně splnil veškeré podmínky soutěže a řádně zapojil do soutěže svůj soutěžní nákup prostřednictvím soutěžení účtenky, bude zařazen do slosování.

 

 1. Za účastníka soutěže se v pochybnostech považuje osoba, která vlastní soutěžní účtenky prokazující provedení příslušného/ých soutěžního/ich nákupu/ů. Povinnost věrohodně prokázat uvedené skutečnosti leží na soutěžícím.

 

IV. Výhry

 

 1. Do soutěže je celkem vloženo:

 

10 × iPhone X 256 GB v hodnotě 35.000,- Kč (dále a výše jen „výhra“).

 

Ve lhůtě 3 pracovních dnů po skončení soutěže bude ze všech soutěžících, kteří se řádně zapojili do soutěže vylosováno 10 výherců, kteří vyhrávají 1 kus výhry. Losování bude provedeno technickým správcem. Losováno bude vždy výhradně ze soutěžících, kteří splnili veškeré podmínky soutěže. O každém losování bude vyhotoven písemný protokol podepsaný svědky. Zároveň bude vylosováno také 5 náhradníků.

 

Jeden soutěžící v soutěži může vyhrát pouze jednou.

 

V případě, že se do soutěže nezapojí takový počet soutěžících nebo dostatečný počet soutěžících nesplní podmínky pro zisk výher v soutěži (a veškeré do soutěže vložené výhry tak nebudou moci být uděleny), nerozdělené výhry propadají ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

 

 

 

V. Informování výherců a předání výher

 

 1. Soutěžící bude o své výhře informován na e-mailové adrese, kterou vyplnil v rámci soutěžní registrace, a to do 3 pracovních dnů od příslušného vyhodnocení soutěže.

 

Součástí uvedené výherní zprávy bude rovněž výzva k zaslání originálu (či ověřených kopií) soutěžních účtenek, s nimiž se soutěžící zapojil do soutěže, na adresu: Promoangel s.r.o., Bělehradská 237/11, 140 00 Praha 4. Součástí této soutěžní zásilky musí být i kompletní kontaktní údaje výherce, které soutěžící uvedl při soutěžní registraci, v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa a doručovací adresa na území České republiky (na níž má být zaslána výhra) a dále originál (či ověřené kopie) soutěžních účtenek, s nimiž se soutěžící zapojil do soutěže. Zásilku výherce musí odeslat nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odeslání informativní zprávy o výhře (rozhodné je datum na poštovním razítku), s tím, že tato zásilka musí být doručena nejpozději do 30 dnů  ode dne odeslání informativní zprávy o výhře. V případě nezaslání, nedoručení, popř. nezaslání všech výše zmiňovaných dokladů a údajů v požadované lhůtě (či v případě, že tyto doklady nebudou odpovídat skutečnostem uvedeným v rámci soutěžních registrací) ztrácí soutěžící nárok na výhru a ta propadá ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. V případě pochybností o pravosti účtenek je výherce povinen předložit pod sankcí vyloučení ze soutěže v komunikovaném termínu originály veškerých soutěžních účtenek.

 

Výhry budou výhercům zaslány ve lhůtě 30 dnů od doručení požadovaných dokladů a údajů, a to prostřednictvím provozovatel poštovních služeb na adresu na území České republiky, kterou uvedli v rámci registrace do soutěže. Pořadatel si však vyhrazuje právo upřednostnit osobní předání výher výherci, a to po předchozí dohodě s výhercem o okamžiku a místě předání výhry. Předání výhry může být podmíněno podpisem předávacího protokolu,

 

V případě pochybností se za výherce považuje osoba uvedená v registračním formuláři, která se prokáže stanovenými doklady totožnosti. Výhru není oprávněna převzít jiná osoba. Výherce tak před převzetím výhry není oprávněn výhru jakkoliv delegovat, převést či darovat jiné osobě.

 

V případě, že soutěžící nesplní výše uvedené podmínky ve stanovených termínech, případně se nepodaří výherci doručit výhru v souladu s pravidly, či výhru nebude možné přidělit konkrétnímu výherci, propadá nepřevzatá výhra bez náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

 

Výhry vyobrazené na jakýchkoliv reklamních a propagačních materiálech, anebo v jiných komunikačních materiálech jsou pouze ilustrativní a skutečné výhry v soutěži se mohou od vyobrazených lišit.

 

 

 

VI. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

 

 1. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s  pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

 

 1. Registrací do soutěže, resp. odesláním registračního formuláře se svými osobními údaji v rozsahu čl. III. odst. 2 (a v případě řádně odůvodněných rozdílných údajů v rozsahu čl. V.) do soutěže poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze společnosti HENKEL ČR, spol. s r.o., se sídlem: U průhonu 700/10, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 158 89 858, jakožto správce (dále jen „společnost“) a bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou v uvedeném rozsahu zpracovávány prostřednictvím zpracovatele, kterým je organizátor soutěže tj. společnost PROMOANGEL s.r.o., a technický správce soutěže tj. společnost VISUAL COMMUNICATION s r.o., IČ: 35 785 365, pro účely realizace soutěže a předání výhry, V případě, že soutěžící zaškrtne příslušné políčko v registračním formuláři „souhlasím se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely“, uděluje (pokud neudělil již souhlas v uvedeném rozsahu dříve) též dobrovolný souhlas k užití údajů v rozsahu dle věty první tohoto odstavce pro zařazení do databáze pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Údaje budou uloženy a zpracovány po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do doby odvolání souhlasu. Údaje mohou být zpracovány na základě pověření správce dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, i zpracovatelem, jímž je zejména organizátor a další dodavatelé provozující uvedené marketingové aktivity, jejichž aktuální seznam je k dispozici na webové stránce www.henkel.cz. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování povinností Společností nebo zpracovatelem se může obrátit na Společnost či zpracovatele. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů soutěžícího pro účely marketingu je možné kdykoliv a neznamená ztrátu možnosti soutěžícího účastnit se soutěže a získat výhru.

 

 1. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky a službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

 

VII. Závěrečná ustanovení

 

 1. Vyplněním a odesláním registračního formuláře jakož i vložením soutěžního nákupu do soutěže prostřednictvím osobního účtu vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

 

 1. V případě, že výhra není osvobozena od daně z příjmů fyzických osob, podléhá zvláštní sazbě daně dle § 36 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění („ZDP“); tato daň bude sražena organizátorem soutěže jako plátcem daně a odvedena příslušnému správci daně ve lhůtách stanovených v § 38d ZDP.

 

 1. Pořadatel, resp. organizátor se souhlasem pořadatele je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou číslovaných dodatků a zveřejněno na internetových stránkách: vyhrajteshenkel.cz.

 

 1. Organizátor ani pořadatel není odpovědný za nedoručení, zpoždění či ztrátu zásilky s výhrou, výhry, které budou organizátorovi vráceny jako nedoručené, či které nebude možné přidělit, doručit, propadají ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

 

 1. Soutěžící nemají na základě této soutěže, anebo v souvislosti s ní nárok na jakékoliv jiné plnění než na plnění výslovně stanovené v těchto pravidlech a pořadatelem či organizátorem poskytnuté, přičemž nárok na plnění vzniká jen za splnění všech platných podmínek. Výherce není oprávněn požadovat jakékoliv další plnění nad rámec výhry výslovně uvedené v těchto pravidlech.

 

 1. Výhry v soutěži není možné reklamovat. Veškeré reklamace je výherce povinen uplatňovat přímo u dodavatele výher.

 

 1. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel, resp. organizátor se souhlasem pořadatele si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.

 

 1. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možná.

 

 1. Organizátor ani pořadatel soutěže není odpovědný za jakákoliv rizika ani jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.

 

 1. Pořadatel ani organizátor tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele či organizátora než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech.

 

 1. Pořadatel i organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast
  v soutěži. Pořadatel i organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména pořadatele či organizátora nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout. Toto právo mají uvedené subjekty vůči účastníkovi i v případě, kdy se podobného jednání ve prospěch účastníka dopustila třetí osoba, která dopomohla/dopomáhala danému účastníkovi k získání výhry.

 

 1. Organizátor, pořadatel ani technický správce soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.

 

 1. Pořadatel, resp. organizátor se souhlasem pořadatele, si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení. O výhrách v soutěži konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje pořadatel soutěže. V případě pochybností o splnění podmínek soutěže jednotlivými účastníky leží důkazní povinnosti na účastnících.

 

 1. V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel soutěže je rozhodné znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže.

 

 1. Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách vyhrajteshenkel.cz.

 

V Praze dne 22.12.2017

Back To Top