Skip to content
Pure Color banner
Pure Color banner

Soutěž skončila.

Vyfoť se na prodejně

dm logo

u fotostěny Pure Color,
nahraj fotku s hashtagem #purecolorsoutez na Instagram

a vyhraj jeden ze dvou fotoaparátů:

INSTAX MINI!

SOUTĚŽ TRVÁ 4. 5. 2018 do 26. 5. 2018

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE:
„Soutěž s Pure Color o Instax“

Pořadatelem akce v České republice je společnost Story TLRS s.r.o., se sídlem Heleny Malířové 285/2, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 041 60 754, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243445 (dále jen „pořadatel“).

Objednatel soutěže:
HENKEL ČR, spol. s r.o.
se sídlem: U průhonu 700/10, 170 00 Praha 7
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2607
IČO: 158 89 858
DIČ: CZ 15889858
(dále jen „Objednatel“ nebo „HENKEL ČR, spol. s r.o.“)

Místo a termín soutěže:
Soutěž probíhá v termínu od 4.5.2018 do 26.5.2018 na prodejnách drogerie DM na území České republiky.

Účast v soutěži:
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18-ti let, která na Instagram pod hashtag #purecolorsoutez nahraje fotku z fotokoutku Pure Color na prodejnách DM, čímž získá oprávnění k účasti v soutěži.
Každý uživatel smí nahrát obrázek či video s hashtagem pouze jednou. V případě více příspěvků od jednoho uživatele je započítán pouze první v pořadí. Celkoví vítězové budou vyhlášeni 31. 5. 2018 na FB profilu Schwarzkopf CZ. Všechny vítěze bude kontaktovat pořadatel prostřednictvím Instagramu.

Výherci:
Ze všech řádně nahraných příspěvků budou po skončení soutěže vybráni 2 výherci na základě nejzajímavějšího příspěvku.

Výhra:
Každý výherce obdrží 1 Fotoaparát FujiFilm INSTAX MINI 9.

Vyhodnocení:
V uvedených termínech bude zasedat 3členná komise složená ze zástupců společnosti Henkel a ta vybere daný počet vítězů. Ti budou kontaktováni na číslo uvedené v kontaktním formuláři.

O vyhodnocení bude vyhotoven „Zápis o vyhodnocení soutěže“, který bude obsahovat: jména zaměstnanců objednatele, kteří provedli vyhodnocení, datum vyhodnocení, seznam výherců a dohodnutý způsob předání výhry.

Předání výhry:
Výherce bude kontaktován pořadatelem přes Instagramový účet, přes který nahrál příspěvek vždy do 5-ti pracovních dnů od zasedání komise.
Výhra bude předána dle individuální dohody s každým výhercem. Převzetí výhry potvrdí výherce podpisem předávacího protokolu.
V případě, že výherce nebude na zprávu reagovat, nárok na výhru zaniká. Nárok zaniká rovněž v případě, pokud se nepodaří předat výhru dle dohody pořadatele a výherce.

Odpovědnost:
Výhra je považována za předanou okamžikem, kdy je převzetí výhry potvrzeno podpisem výherce na předávacím protokolu se zástupcem objednatele. Pokud si výherce výhru nepřevezme domluveným způsobem v domluveném termínu, propadá taková výhra bez náhrady ve prospěch objednatele. V případě, že výhra bude odeslána poštou, bude se považovat za předanou již okamžikem odeslání. Společnost Henkel neručí za stav doručené výhry a případné reklamace musí výherce uplatnit u přepravní služby.

Účastí v této soutěži účastník projevuje svůj souhlas se všemi podmínkami těchto pravidel.

Další podmínky soutěže:
Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení. Objednatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ze závažných důvodů změnit, pozastavit či zrušit. Objednatel zajistí uhrazení případné srážkové daně v souladu s příslušnými právními předpisy. Místo výhry není možné požadovat vyplacení hotovosti. Soutěže se smí zúčastnit pouze osoby starší 18 let s adresou pro doručování na území ČR.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci objednatele a pořadatele soutěže, a všechny ostatní na soutěži spolupracující subjekty. Vyloučení se vztahuje také na osoby těmto vyloučeným osobám blízké, tzn. všechny osoby v přímém příbuzenském vztahu (rodiče, manžel / manželka, děti, sourozenci). V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána.

Osobní údaje:
Správcem osobních údajů poskytnutých účastníkem soutěže je společnost HENKEL ČR, spol. s r.o., se sídlem U průhonu 700/10, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 158 89 858, e-mail: dataprotectioncz@henkel.com, tel.: +420 220 101 101.

Osobní údaje účastníků soutěže jsou zpracovávány za účelem registrace do soutěže, vedení evidence soutěžících, vyhodnocení soutěže, informování a zveřejnění výherců a zaslání výher. Právním základem pro toto zpracování jsou tato pravidla soutěže, která představují smluvní ujednání mezi účastníkem soutěže a pořadatelem soutěže, kterým je společnost HENKEL ČR, spol. s r.o.

Příjemcem osobních údajů účastníků soutěže jsou následující společnosti:
Story TLRS s.r.o., se sídlem Heleny Malířové 285/2, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 04160754

Osobní údaje budou uloženy u správce a/nebo příjemců po dobu trvání soutěže a dále 2 měsíce po skončení soutěže, tzn. maximálně do 26.7.2018.

Účastník soutěže má právo požadovat od společnosti HENKEL ČR spol. s r.o. přístup k poskytnutým osobním údajům, tzn. má právo získat od této společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Dále má účastník soutěže právo na opravu nepřesných nebo na doplnění neúplných osobních údajů, které se ho týkají. V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány automatizovaně, má účastník soutěže i právo získat poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto osobní údaje jinému správci, aniž by mu v tom společnost HENKEL spol. s r.o. bránila (právo na přenositelnost). Tato práva může účastník soutěže uplatňovat prostřednictvím e-mailového nebo telefonního kontaktu na společnost HENKEL ČR, spol. s r.o. uvedeného výše.

V případě, že se účastník soutěže domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů v rámci této soutěže, došlo k porušení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679), má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě jeho obvyklého bydliště, místa výkonu jeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 708 37 627, www.uoou.cz.

V případě, že účastník soutěže dal společnosti HENKEL ČR spol. s r. o. souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých účastníkem soutěže pro účely nabízení dalších produktů a služeb, včetně nabízení v elektronické podobě, budou osobní údaje zpracovány společností HENKEL ČR, spol. s r. o. rovněž pro tyto účely. Příjemcem osobních údajů účastníků soutěže je v takovém případě i následující společnost: Story TLRS s.r.o., se sídlem Heleny Malířové 285/2, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 04160754.
Osobní údaje budou uloženy u správce a/nebo příjemců až do odvolání souhlasu účastníka soutěže. Nad rámec shora uvedených práv má v takovém případě účastník soutěže právo souhlas podle tohoto odstavce kdykoliv odvolat, přičemž odvoláním není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů do doby odvolání souhlasu.

Pravidla:
Tato oficiální pravidla soutěže jsou dostupná po celou dobu trvání soutěže na internetové stránce www.vyhrajteshenkel.cz.

Zúčastněné sítě prodejen

dm logo

Zúčastněné značky

Schwartzkopf logo
Back To Top