Skip to content
dm gliss reviews
dm gliss reviews mobil

Aktivita skončila.

Vyzkoušejte produkty značky Gliss, napište k nim recenzi na stránce www.dm.cz,

zaregistrujte svou recenzi

A MY VÁM ZAŠLEME DÁREK!

AKTIVITA TRVÁ od 15. 07. 2021 do 30. 09. 2021

1. Najděte Vámi testovaný Gliss produkt
(Seznam produktů Gliss, na stránce DM, se Vám zobrazí v novém okně po kliknutí na tento odkaz. Produkty se nacházejí v dolní polovině stránky.)

2. Po zvolení testovaného produktu (kliknutím na obrázek produktu), se zobrazí stránka daného produktu kde kliknete na hvězdičky hodnocení.

3a. Pokud již produkt má recenzi, klikněte na modré tlačítko „Napište recenzi“ a pokračujte dle instrukcí.

3b. Pokud produkt ještě nemá žádnou recenzi, klikněte na text „Napište první recenzi na tento produkt“ a pokračujte dle instrukcí.

Zúčastněné značky

Gliss logo

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel aktivity „Henkel – NAPIŠTE RECENZI NA VYBRANÝ GLISS PRODUKT A MY VÁM ZAŠLEME DÁREK!“ (dále jen „aktivita“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené aktivity.

 

Organizátor aktivity:
HENKEL ČR, spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2607
se sídlem: Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8, Česká republika
IČO: 158 89 858
DIČ: CZ 15889858
(dále jen „Organizátor“ nebo „HENKEL ČR, spol. s r.o.“)

Aktivitu technicky zabezpečuje:
VISUAL COMMUNICATION s.r.o.
se sídlem: Karpatská 18, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
IČ: 35 785 365
společnost zapsaná v OR vedeném u Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka 21444/B
(dále jen „technický správce“ či „technický správce aktivity“).

 

I. Místo a termín aktivity:

1. Aktivita probíhá v termínu od od 15. 07. 2021 do 30. 09. 2021 včetně (dále jen „doba konání aktivity“), výhradně prostřednictvím jednotlivých kamenných prodejen a e-shopů obchodních řetězců:

– DM

na území České republiky (dále jen „místo konání aktivity“).

II. Účast v aktivitě:

Aktivity se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky starší 18 let, která řádně a úplně vyplní formulář uvedený na internetových stránkách www.vyhrajteshenkel.cz a splní podmínky aktivity, čímž získá oprávnění k účasti v aktivitě (dále také „účastník“, „účastník aktivity“ nebo „účastnice aktivity“).

 

III. Mechanika:

Účastník se do aktivity zapojí tak, že:

1. V době konání aktivity a místě konání aktivity, resp. v kamenné prodejně ve vybraném obchodním řetězci zapojeném do aktivity jednorázově zakoupí jakýkoliv kosmetický výrobek značky Gliss. (dále jen „zakoupené výrobky“), v minimálním počtu 1 ks (dále jen jako „zakoupený nákup“).

2. Navštíví stránky aktivity www.vyhrajteshenkel.cz, kde do zde umístěného formuláře aktivity vyplní své kontaktní údaje:

– jméno a příjmení
– emailová adresa
– telefonní číslo
– adresa pro zaslání dárku

a potvrdí svůj souhlas s pravidly této aktivity a se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly pro účely této aktivity (dále jen „registrace do aktivity“). Účastník aktivity je do aktivity zařazen okamžikem doručení řádné a úplné registrace.

Zapojení do aktivity bude účastníkovi aktivity potvrzeno e-mailem na adresu uvedenou v registračním formuláři.

Jeden konkrétní účastník aktivity může vyhrát v rámci aktivity pouze jeden dárek. Zároveň platí, že v případě, kdy dva a více účastníků aktivity mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně vyplnili do registračního formuláře stejnou adresu, považují se takoví účastníci aktivity za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může dárek v rámci aktivity získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do příslušné části aktivity se proto dárek předá pouze tomu, který zcela splnil podmínky aktivity, a pokud je splnilo více takových členů jedné rodiny, pak tomu, který provedl svou registraci do příslušné části aktivity nejdříve.

3. Samotný zakoupený nákup musí být učiněn před odesláním příslušné registrace do aktivity, a to v době a v místě konání aktivity, – tedy zakoupený nákup musí vždy předcházet (nebo mít min. shodný čas uskutečnění s časem doručení registrace do aktivity).

IV. Předání dárku:

Výherce bude kontaktován telefonicky nebo emailem na kontakt, který uvedl v kontaktním formuláři vždy do 30 pracovních dnů.

Dárek bude poslán na adresu dle individuální dohody s každým výhercem.

V případě, že se výherce nepodaří zastihnout na uvedeném telefonním čísle nebo emailové adrese, nárok na dárek zaniká. Nárok zaniká rovněž v případě, pokud se nepodaří předat dárek dle dohody organizátora a výherce.

Dárky budou výhercům zaslány ve lhůtě 30 dnů od ukončení aktivity, a to prostřednictvím provozovatel poštovních služeb na adresu na území České republiky, kterou uvedli v rámci registrace do aktivity. Pořadatel si však vyhrazuje právo upřednostnit osobní předání dárku výherci, a to po předchozí dohodě s výhercem o okamžiku a místě předání dárku. Předání dárku může být podmíněno podpisem předávacího protokolu.

V případě pochybností se za výherce považuje osoba uvedená v registračním formuláři, která se prokáže stanovenými doklady totožnosti. Dárek není oprávněna převzít jiná osoba. Výherce tak před převzetím dárku není oprávněn dárek, jakkoliv delegovat, převést či darovat jiné osobě.

V případě, že účastník aktivity nesplní výše uvedené podmínky ve stanovených termínech, případně se nepodaří výherci doručit dárek v souladu s pravidly, či dárek nebude možné přidělit konkrétnímu výherci, propadá nepřevzatý dárek bez náhrady ve prospěch pořadatele aktivity, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

Dárky vyobrazené na jakýchkoliv reklamních a propagačních materiálech, anebo v jiných komunikačních materiálech jsou pouze ilustrativní a skutečný dárek v aktivitě se může od vyobrazených lišit.

 

V. Odpovědnost:

Dárek je považována za předaný okamžikem, kdy je převzetí dárku potvrzeno podpisem výherce na předávacím protokolu se zástupcem Organizátora. Pokud si výherce dárek nepřevezme domluveným způsobem v domluveném termínu, propadá takový dárek bez náhrady ve prospěch Organizátora. V případě, že dárek bude odeslán poštou, bude se považovat za předanou již okamžikem odeslání. Společnost Henkel neručí za stav doručeného dárku a případné reklamace musí výherce uplatnit u přepravní služby.

Účastí v této aktivitě účastník projevuje svůj souhlas se všemi podmínkami těchto pravidel.

 

VI. Další podmínky aktivity:

Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této aktivity podle vlastního uvážení. Organizátor si vyhrazuje právo aktivitu kdykoli ze závažných důvodů změnit, pozastavit či zrušit. Organizátor zajistí uhrazení případné srážkové daně v souladu s příslušnými právními předpisy. Místo dárku není možné požadovat vyplacení hotovosti. Aktivity se smí zúčastnit pouze osoby starší 18 let s adresou pro doručování na území ČR.
Ze aktivity jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Organizátora aktivity, a všechny ostatní na aktivitě spolupracující subjekty. Vyloučení se vztahuje také na osoby těmto vyloučeným osobám blízké, tzn. všechny osoby v přímém příbuzenském vztahu (rodiče, manžel / manželka, děti, sourozenci). V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, dárek jí nebude předána.

 

VII. Osobní údaje:

Správcem osobních údajů poskytnutých účastníkem aktivity je společnost HENKEL ČR, spol. s r.o., se sídlem Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 158 89 858, e-mail: dataprotectioncz@henkel.com, tel.: +420 220 101 101.

Osobní údaje účastníků aktivity jsou zpracovávány za účelem registrace do aktivity, vedení evidence účastník aktivitych, vyhodnocení aktivity, informování a zveřejnění výherců a zaslání výher. Právním základem pro toto zpracování jsou tato pravidla aktivity, která představují smluvní ujednání mezi účastníkem aktivity a pořadatelem aktivity, kterým je společnost HENKEL ČR, spol. s r.o.

Příjemcem osobních údajů účastníků aktivity jsou následující společnosti:

HENKEL ČR, spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2607
se sídlem: Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8
IČO: 158 89 858
DIČ: CZ 15889858

VISUAL COMMUNICATION s.r.o.
se sídlem: Karpatská 18, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
IČ: 35 785 365
společnost zapsaná v OR vedeném u Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka 21444/B

Osobní údaje budou uloženy u správce a/nebo příjemců po dobu trvání aktivity a dále 2 měsíce po skončení aktivity, tzn. maximálně do 30. 11. 2021.

Účastník aktivity má právo požadovat od společnosti HENKEL ČR spol. s r.o. přístup k poskytnutým osobním údajům, tzn. má právo získat od této společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Dále má účastník aktivity právo na opravu nepřesných nebo na doplnění neúplných osobních údajů, které se ho týkají. V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány automatizovaně, má účastník aktivity i právo získat poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto osobní údaje jinému správci, aniž by mu v tom společnost HENKEL spol. s r.o. bránila (právo na přenositelnost). Tato práva může účastník aktivity uplatňovat prostřednictvím e-mailového nebo telefonního kontaktu na společnost HENKEL ČR, spol. s r.o. uvedeného výše.

V případě, že se účastník aktivity domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů v rámci této aktivity, došlo k porušení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679), má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě jeho obvyklého bydliště, místa výkonu jeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 708 37 627, www.uoou.cz.

V případě, že účastník aktivity dal společnosti HENKEL ČR spol. s r. o. souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých účastníkem aktivity pro účely nabízení dalších produktů a služeb, včetně nabízení v elektronické podobě, budou osobní údaje zpracovány společností HENKEL ČR, spol. s r. o. rovněž pro tyto účely. Osobní údaje budou uloženy u správce až do odvolání souhlasu účastníka aktivity. Nad rámec shora uvedených práv má v takovém případě účastník aktivity právo souhlas podle tohoto odstavce kdykoliv odvolat, přičemž odvoláním není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů do doby odvolání souhlasu.“

Součástí každého webového formuláře nezbytného k účasti v této aktivitě a dostupného na webových stránkách www.vyhrajteshenkel.cz je toto prohlášení: Níže uvedené osobní údaje bude zpracovávat společnost HENKEL ČR, spol. s r. o., se sídlem Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8, IČO: 158 89 858, e-mail: dataprotectioncz@henkel.com, tel.: +420 220 101 101, pro účely této aktivity maximálně do uplynutí 2 měsíců od skončení aktivity. Pokud o to účastník aktivity požádá, má právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu a případně i právo na přenositelnost údajů. Účastník aktivity má rovněž právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je např. Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace týkající se zpracování osobních údajů jsou zveřejněny v pravidlech aktivity na www.vyhrajteshenkel.cz.

Každému účastník aktivitymu bude zaslána automatická odpověď v následujícím znění: „Děkujeme za účast v aktivitě. Vaše osobní údaje budou zpracovávány společností HENKEL ČR, spol. s r.o. maximálně do uplynutí 2 měsíců od skončení aktivity. Další informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů naleznete v pravidlech aktivity, které jsou zveřejněny na www.vyhrajteshenkel.cz.“

 

VIII. Závěrečná ustanovení:

1. Vyplněním a odesláním registračního formuláře jakož i vložením zakoupeného nákupu do aktivity vyjadřuje účastník aktivity svůj souhlas s těmito pravidly aktivity a zavazuje se je plně dodržovat.

2. Účastník aktivity nemají na základě této aktivity, anebo v souvislosti s ní nárok na jakékoliv jiné plnění než na plnění výslovně stanovené v těchto pravidlech a pořadatelem poskytnuté, přičemž nárok na plnění vzniká jen za splnění všech platných podmínek. Výherce není oprávněn požadovat jakékoliv další plnění nad rámec dárku výslovně uvedené v těchto pravidlech.

3. Dárky v aktivitě není možné reklamovat.

4. Výsledky aktivity jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované dárky dárky obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání dárku, a to zejm. v případě, že mu dárky nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly aktivity.

5. Výměna dárku či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcný dárek, jakož i vymáhání účasti v aktivitě či dárku soudní cestou není možné.

6. Pořadatel aktivity není odpovědný za jakákoliv rizika ani jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v aktivitě nebo prostřednictvím získaného dárku.

7. Účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech.

8. Pořadatel aktivity je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast
v aktivitě. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze aktivity v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat dárek podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména pořadatele nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout. Toto právo mají uvedené subjekty vůči účastníkovi i v případě, kdy se podobného jednání ve prospěch účastníka dopustila třetí osoba, která dopomohla/dopomáhala danému účastníkovi k získání dárku.

9. Pořadatel ani technický správce aktivity není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.

10. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této aktivity podle vlastního uvážení v souladu s těmito pravidly. O dárcích v aktivitě konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje pořadatel aktivity. V případě pochybností o splnění podmínek aktivity jednotlivými účastníky leží důkazní povinnosti na účastnících.

11. V případě rozporu mezi pravidly aktivity nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel aktivity je rozhodné znění těchto úplných pravidel aktivity. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly aktivity.

12. Originál úplných pravidel bude po dobu aktivity zveřejněn na internetových stránkách www.vyhrajteshenkel.cz.

V Praze dne 05.07. 2021

Back To Top