Skip to content
Pure Color banner
Pure Color banner

Vyfoť se na prodejně

u fotostěny Pure Color,
nahraj fotku s hashtagem #purecolorsoutez na Instagram

a vyhraj jeden ze tří fotoaparátů:

INSTAX MINI!

SOUTĚŽ TRVÁ 19. 4. 2018 do 22. 5. 2018

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže Schwarzkopf Pure Color (dále jen „soutěž“). Cílem soutěže je nechat se vyfotit promotérkou ve fotokoutku na prodejně Rossmann (nejlépe s barvou Pure Color), a nahrát fotku na Instagram pod hashtagem #purecolorsoutez.

Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže. Pořadatelem akce v České republice je společnost Story TLRS s.r.o., se sídlem Heleny Malířové 285/2, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 04160754, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243445 (dále jen „pořadatel“). Objednatelem soutěže v České republice je společnost HENKEL ČR, spol. s r.o. se sídlem U průhonu 700/10, 170 04 Praha 7, IČO: 15889858, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha, v oddílu C, vložka 2607 (dále jen „objednatel“).

 

1. Harmonogram soutěže:

Soutěž probíhá v termínu 19. 4. 2018 – 22. 5. 2018. Vítězové budou vyhlášeni najednou a celkem budou tři. Vyhodnocení soutěže proběhne následujícím způsobem:

a. Registrace Do soutěže se zaregistruje uživatel Instagramu, který pod hashtag #purecolorsoutez nahraje fotku z fotokoutku Pure Color na prodejnách Rossmann.

b. Vyhodnocení Ze všech příspěvků, které splňují podmínky pro účast v soutěži stanovené tímto statutem budou vybrány porotou tři nejzajímavější příspěvky, které získají hlavní cenu. Každý uživatel smí nahrát obrázek či video s hashtagem pouze jednou. V případě více příspěvků od jednoho uživatele je započítán pouze první v pořadí. Celkoví vítězové budou vyhlášeni 24. 5. 2018 na FB profilu Schwarzkopf CZ. Všechny vítěze bude kontaktovat pořadatel prostřednictvím Instagramu.

c. Soutěžící Soutěžícím se může stát fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, s doručovací adresou na území České republiky, která splní podmínky registrace soutěže. Pořadatel má právo vyloučit ze soutěže fotografii, video nebo soutěžícího, pokud má oprávněné podezření na nedodržení pravidel nebo spáchání podvodného jednání ze strany soutěžícího či jakékoli jiné osoby, jednající ve prospěch soutěžícího.

d. Cena V soutěži budou oceněny tři nejzajímavější příspěvky následující cenou:

Fotoaparát FujiFilm INSTAX MINI 9

e. Povinnosti vítěze Vítěz je povinen poskytnout jméno, příjmení a doručovací adresu na území České republiky potřebné k zaslání výhry.

 

2. Všeobecná ustanovení:

a. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

b. Poskytnutím fotografie/videa do soutěže soutěžící potvrzuje a odpovídá za to, že poskytnutím fotografie do soutěže nejsou porušena práva třetích osob či obecně závazné předpisy. V případě, že poskytnutím fotografie/videa do soutěže jsou porušena práva třetích osob, je objednatel a/nebo pořadatel oprávněn soutěžícího ze soutěže vyloučit a v případě, že již byla předána výhra, žádat její vrácení; tím není dotčena odpovědnost soutěžícího k náhradě škody pořadateli, objednateli anebo třetím osobám.

c. Nahráním fotografie a videa soutěžící souhlasí s jejich zveřejněním na Facebooku na profilu Schwarzkopf CZ po dobu nejpozději do 2 měsíců po skončení soutěže, tzn. maximálně do 22. 7. 2018.

d. Účastí v soutěži soutěžící bere na vědomí, že obsah aplikace, její výkon, rychlost přenosu zpráv a dat, dále rychlost odpovědi jsou závislé na obsluhující technologii, proto tyto mohou být nepříznivě ovlivněny takovými na pořadateli nezávislými faktory, jako je například (avšak ne výhradně) chyba ve spojení, výkon serverových počítačů či zachování bezpečného síťového připojení. Pořadatel a Objednatel vylučují veškerou zodpovědnost, která pramení z výše uvedeného.

Správcem osobních údajů poskytnutých účastníkem soutěže je společnost HENKEL ČR, spol. s r.o., se sídlem U průhonu 700/10, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 158 89 858, e-mail: dataprotectioncz@henkel.com, tel.: +420 220 101 101.

Osobní údaje účastníků soutěže jsou zpracovávány za účelem registrace do soutěže, vedení evidence soutěžících, vyhodnocení soutěže, informování a zveřejnění výherců a zaslání výher. Právním základem pro toto zpracování jsou tato pravidla soutěže, která představují smluvní ujednání mezi účastníkem soutěže a pořadatelem soutěže, kterým je společnost HENKEL ČR, spol. s r.o.

Příjemcem osobních údajů účastníků soutěže jsou následující společnosti:

Story TLRS s.r.o., se sídlem Heleny Malířové 285/2, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 04160754.

Osobní údaje budou uloženy u správce a/nebo příjemců po dobu trvání soutěže a dále 2 měsíce po skončení soutěže, tzn. maximálně do 22. 7. 2018.

Účastník soutěže má právo požadovat od společnosti HENKEL ČR spol. s r.o. přístup k poskytnutým osobním údajům, tzn. má právo získat od této společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Dále má účastník soutěže právo na opravu nepřesných nebo na doplnění neúplných osobních údajů, které se ho týkají. V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány automatizovaně, má účastník soutěže i právo získat poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto osobní údaje jinému správci, aniž by mu v tom společnost HENKEL spol. s r.o. bránila (právo na přenositelnost). Tato práva může účastník soutěže uplatňovat prostřednictvím e-mailového nebo telefonního kontaktu na společnost HENKEL ČR, spol. s r.o. uvedeného výše.

V případě, že se účastník soutěže domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů v rámci této soutěže, došlo k porušení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679), má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě jeho obvyklého bydliště, místa výkonu jeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 708 37 627, www.uoou.cz.

f. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek podle pravidel této soutěže ztrácí soutěžící nárok na výhru. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody, které soutěžícím případně vznikly v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s čerpáním/užíváním výher. Výhry v soutěži jsou právně nevymahatelné. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována nebo jinak spojována se společností Facebook. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook. Společnost Facebook nemá v souvislosti s pořádáním soutěže vůči soutěžícím žádnou odpovědnost.

g. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci; v případě zasílání výhry okamžikem předání k přepravě. Pořadatel ani objednatel nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výher. Pořadatel na vlastní náklady vypořádá případnou srážkovou daň z výher, pokud je ze zákona vyměřována.

h. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti HENKEL ČR, spol. s r.o., pořadatele, a osoby jim blízké a ostatní spolupracující společnosti. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána.

i. Práva soutěžícího a výherce vyplývající z těchto pravidel a soutěže nelze převádět na třetí osoby.

Zúčastněné sítě prodejen

rossmann logo

Zúčastněné značky

Schwartzkopf logo
Back To Top